Logo
logo univ

מידע למועמד/ת תואר שלישי

מידע למועמד/ת

תכנית הלימודים

בתכנית הלימודים מתקיימים שני מסלולים:

א.    מסלול רגיל

ב.     מסלול לימודי מחקר מקדים

 

א. מסלול רגיל

תנאי קבלה ודרישות עיקריות:

 • תואר "מוסמך" עם עבודת גמר מחקרית (תזה) בהתפתחות הילד או בתחומים נושקים הקשורים לעיסוק עם ילדים, ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.  
 • ציון ממוצע של לפחות 90 בלימודי התואר השני ולפחות 90 בעבודת הגמר המחקרית.
 • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמי; אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה עבודת הגמר המחקרית.
 • אישור בכתב בדבר התקשרות עם מנחה מסגל התכנית להתפתחות הילד המוכן להנחות את המועמד/ת בעבודת הדוקטורט.
 • הצהרת כוונות של המועמד/ת לגבי המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד ועל ידי ועדת הדוקטורט. ההצהרה תהיה בהקף של עד 4 עמודים (לא כולל הסימוכין) במבנה של: מבוא (רקע, שאלות/השערות המחקר), שיטה, חשיבות וחדשנות המחקר, ועדת אתיקה, סימוכין. המבוא יסקור את הרקע והרציונל למחקר, את שאלת המחקר ובמידת האפשר את השערות המחקר. המבוא יכלול  תת פרק של חידוש וחשיבות מדעית וישומית. נושא המחקר ושיטתו צריכים להיות רב- תחומיים או בינתחומיים במהותם. על המועמד להתיחס בהצהרת הכוונות לרב-תחומיות/בינתחומיות של העבודה המתוכננת.
 • אישור הוועדה ללימודי תואר שלישי: בסמכות הוועדה שלא לאשר את ההצהרה ולדרוש תקונים והגשה חוזרת.     
 • תלמיד אשר יתקבל ללימודי תואר שלישי יגיש דוח התקדמות לועדת הדוקטורט מידי שנה.
 • במידה ויהיה צורך לשנות את נושא העבודה או את לבצע שינוי מהותי בהליך המחקר, על הועדה לדון ולאשר מחדש את הנושא וההליך המחקרי.

 • לאחר קבלת אישור מהמנחה ומהוועדה המלווה להצעת הדוקטורט, התלמיד יציגה בפני ועדת הדוקטורט. רק לאחר מכן הצעת הדוקטורט תאושר, והתלמיד יוכל לעבור לשלב ב׳. 

תכנית הלימודים

       א.       התכנית מעניקה תואר "דוקטור לפילוסופיה".

       ב.       פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים לתואר שלישי ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים. 

        ג.       היקף הקורסים הנלמדים בתוכנית הינו עד 16 שש"ס.

       ד.       המנחה רשאי להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים בהם הוא נדרש להשתתף.

       ה.       התלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיים את מלוא שעות הלימוד הנדרשות ממנו.

        ו.    תלמידי ותלמידות מחקר אשר יחלו את לימודיהם החל משנת הלימודים תשפ"ה

              יחויבו להשלים במהלך לימודיהם 7 מפגשים מתוך מסגרת ההכשרה של ביה"ס בלום.
              הרשות ללימודים מתקדמים, ביה"ס בלום ממליץ להשתתף ב 12 מפגשים לפחות.
              הוועדה ללימודי תואר שלישי רשאית להכיר בגין השתתפות ב 7 מפגשים, כקורס בהיקף
              של 1 שש"ס ובגין השתתפות ב 12 מפגשים, כקורס בהיקף של 2 שש"ס.

ב. מסלול לימודי מחקר מקדים

 תנאי קבלה למסלול לימודי מחקר מקדים:

 • תואר "מוסמך" בהתפתחות הילד או בתחומים נושקים הקשורים לעיסוק עם ילדים, ללא עבודת גמר מחקרית, ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון משוקלל של 90 לפחות.

מבנה הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים

 • משך הלימודים הינו שנה אחת בלבד.
 • במהלך לימודיו יידרש התלמיד להשלים כתיבת עבודת גמר מחקרית.
 •     סיום הלימודים במסלול המחקר המקדים אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. 

ג.תכנית הלימודים למועמדים בעלי תואר שני מחוג אחר

מועמדים בעלי תואר שני שאינם בוגרי התוכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד, יתבקשו טרום רישומם ללימודי תואר שלישי, ללמוד את הקורסים הבאים מהתוכנית לתואר שני:

 • מתודולוגיה מחקרית בהתפתחות הילד (2 שש״ס)
 • פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים (4 שש״ס)
 • תצפית ילד, דיאדה וטריאדה (2 שש״ס)
 • הכרת הכלים זמינות רגשית והשלמה עם האבחנה (2 שש״ס) 

 

להרשמה לחץ כאן

ניתן לערוך את ההרשמה גם דרך האינטרנט