banner65

logo univ new

אודות

מטרת התכנית הינה להעניק הכשרה מחקרית מתקדמת ברמת דוקטורט לאנשי מקצוע העובדים בתחום התפתחות הילד, כגון מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, דיאטנים קליניים, אנשי חינוך בגיל הרך, עובדים סוציאליים ואחיות, המעוניינים להעמיק במחקר שיחודו נקודת מבט בינתחומית המשלבת את תחום הדעת של מקצועם ואת תחום הידע המחקרי של מדעי ההתפתחות.

עבודות הדוקטורט משלבות אספקטים רגשיים-חברתיים ושפתיים קוגניטיביים בהתפתחותם של ילדים, שהינם תחום המומחיות של מורי התכנית, יחד עם אספקטים המבוססים על תחומי הדעת של מקצועות הבריאות והחינוך. לצורך כך, אנו מעודדים את התלמידים לגייס מנחה נוסף ממקצוע האם שלהם.

תכנית הלימודים

בתכנית הלימודים מתקיימים שני מסלולים:

א. מסלול רגיל

ב. מסלול לימודי מחקר מקדים

א. מסלול רגיל

תנאי קבלה ודרישות עיקריות:

· תואר "מוסמך" עם עבודת גמר מחקרית (תזה) בהתפתחות הילד או בתחומים נושקים הקשורים לעיסוק עם ילדים, ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

· ציון ממוצע של 85 לפחות בתואר הראשון.

· ציון ממוצע של לפחות 90 בלימודי התואר השני ולפחות 90 בעבודת הגמר המחקרית.

. הצהרת כוונות של המועמד/ת לגבי המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד ועל ידי ועדת הדוקטורט. ההצהרה תהיה בהקף של עד 4 עמודים (לא כולל הסימוכין) במבנה של: מבוא (רקע, שאלות/השערות המחקר), שיטה, חשיבות וחדשנות המחקר, ועדת אתיקה, סימוכין. המבוא יסקור את הרקע והרציונל למחקר, את שאלת המחקר ובמידת האפשר את השערות המחקר. המבוא יכלול  תת פרק של חידוש וחשיבות מדעית וישומית. נושא המחקר ושיטתו צריכים להיות רב-תחומיים או בינתחומיים במהותם. על המועמד להתיחס בהצהרת הכוונות לרב-תחומיות/בינתחומיות של העבודה המתוכננת.  

. אישור הוועדה ללימודי תואר שלישי: בסמכות הוועדה שלא לאשר את ההצהרה ולדרוש תקונים והגשה חוזרת. 

- תלמיד אשר יתקבל ללימודי תואר שלישי יגיש דוח התקדמות לועדת הדוקטורט מידי שנה

- במידה ויהיה צורך לשנות את נושא העבודה או את לבצע שינוי מהותי בהליך המחקר, על הועדה לדון ולאשר מחדש את הנושא וההליך המחקרי. 

- לאחר קבלת אישור מהמנחה ומהוועדה המלווה להצעת הדוקטורט, התלמיד יציגה בפני ועדת הדוקטורט. רק לאחר מכן הצעת הדוקטורט תאושר, והתלמיד יוכל לעבור לשלב ב׳. 

תכנית הלימודים

א. התכנית מעניקה תואר "דוקטור לפילוסופיה".

ב. פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים לתואר שלישי ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים.

ג. היקף הקורסים הנלמדים בתוכנית הינו עד 16 שש"ס

ד. המנחה רשאי להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים בהם הוא נדרש להשתתף.

ה. התלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיים את מלוא שעות הלימוד הנדרשות ממנו.

ו. במהלך השנה הראשונה ללימודים וכתנאי מעבר לשנה ב', יידרש/תידרש הסטודנט/ית ליטול חלק במינימום שני מפגשים ממסגרת ההכשרה של בי"ס בלום. סטודנט/ית אשר ייטלו חלק ב- 14 מפגשים, יוכלו לזכות בהכרה של 2 שש"ס, וזאת, בכפוף לאישור הוועדה ללימודי תואר שלישי ובלבד שעמד במשך הזמן הנורמטיבי ללימודים הקבוע בתקנון. מסגרת ההכשרה של בי"ס בלום תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים, בי"ס בלום

ב. מסלול לימודי מחקר מקדים

תנאי קבלה למסלול לימודי מחקר מקדים:

· תואר "מוסמך" בהתפתחות הילד או בתחומים נושקים הקשורים לעיסוק עם ילדים, ללא עבודת גמר מחקרית, ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון משוקלל של 90 לפחות.

מבנה הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים

· משך הלימודים הינו שנה אחת בלבד.

· במהלך לימודיו יידרש התלמיד להשלים כתיבת עבודת גמר מחקרית.

· סיום הלימודים במסלול המחקר המקדים אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

ג.תכנית הלימודים למועמדים בעלי תואר שני מחוג אחר

מועמדים בעלי תואר שני שאינם בוגרי התוכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד, יתבקשו טרום רישומם ללימודי תואר שלישי, ללמוד את הקורסים הבאים מהתוכנית לתואר שני:

· מתודולוגיה מחקרית בהתפתחות הילד (2 שש״ס)

· פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים (4 שש״ס)

· תצפית ילד, דיאדה וטריאדה (2 שש״ס)

· הכרת הכלים זמינות רגשית והשלמה עם האבחנה (2 שש״ס)

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2020. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE